به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جنوب غرب استان تهران 60 هزارمترمربع از کوچه ها و خیابان های شهر پرند ترمیم یا آسفالت شد.
شهردار پرند بابیان اینکه ساخت و ساز در این شهر پیوسته ادامه دارد گفت: براین اساس آسفالت معابر پرند به دلیل عبور و مرور خودروهای سنگین آسیب می بیند و نیاز به ترمیم یا بازسازی دارد و برای جلوگیری از دوباره کاری و تحمیل هزینه های اضافی به شهرداری پیش از آغاز طرح نهضت آسفالت با مدیران دستگاه های خدماتی مانند آب/ برق/ گاز و مخابرات هماهنگی شد تا حفاری های خود را  پیش از اجرای طرح آسفالت انجام دهند.