به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ دکتر اله یاری در بازدید از بخش های مختلف ساختمان مرکزی، آخرین اقدامات صورت گرفته در این پروژه شاخص را مورد ارزیابی قرار داد و دستورات لازم را جهت تسریع و تجهیز ساختمان جدید صادر نمود.

در بازدید امروز شهردار پرند، محل استقرار معاونت ها و واحد های مختلف شهرداری در ساختمان جدید، جانمایی گردید و به دستور دکتر اله یاری، معاونت عمران طی چند روز آینده در این ساختمان مستقر خواهد شد.

ساختمان مرکزی شهرداری پرند بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با اتمام ابینه و دیوار های پیرامونی، هم اکنون در مرحله محوطه سازی و تجهیز قرار دارد.

این ساختمان با زیربنای 10000 متر مربع، یکی از مهمترین پروژه های مدیریت شهری پرند است که بیش از 50 درصد آن، طی 2 سال اخیر و در دوره مدیریت فعلی احداث شده است.