مساحت پروژه: 4300 متر مربع

با بیش از 40 غرفه جهت عرضه محصولات و مایتاج عمومی شهروندان گرامی

توسعه زیرساخت های خدماتی و رفاهی و توزیع عادلانه امکانات