بایگانی برچسب برای: آبیاری

اجرای عملیات کاشت درخت و آبیاری قطره ای در بلوار شهدای مالیات شهر پرند