بایگانی برچسب برای: درخت

توزیع ۳۰۰۰ و کاشت ۳۲ هزار درخت، درختچه و نهال مثمر در پرند توسط شهرداری