بایگانی برچسب برای: روز درختکاری

توزیع ۳۰۰۰ و کاشت ۳۲ هزار درخت، درختچه و نهال مثمر در پرند توسط شهرداری