بایگانی برچسب برای: سرانه

تمام توان خود را برای توسعه زیرساخت ها و ارتقای سرانه ها به کار گرفته ایم

ابهاماتی در خصوص سرانه و جمعیت شهر جدید پرند