بایگانی برچسب برای: شست و شو

جمع آوری نخاله های ساختمانی و شستشوی مکانیزه باکس های زباله در مناطق تحت مدیریت شهرداری پرند