بایگانی برچسب برای: شهروندان

تحقق مطالبات شهروندان در راس برنامه های شهرداری پرند

افتتاح 3 پروژه شاخص و مورد نیاز شهروندان در اوایل سال جدید