بایگانی برچسب برای: عمران

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و شهردار پرند از پروژه های عمرانی شهرداری

شورای معاونین شهرداری پرند

برگزاری جلسه شورای معاونین شهرداری پرند

بازدید مدیر عامل شرکت عمران پرند از پروژه ١۴٣٠ واحدی نهضت ملی مسکن