بایگانی برچسب برای: مدیر عامل

نشست شهردار و مدیران شهری پرند با مدیرعامل شرکت برق استان تهران

اولین جلسه ملاقات مردمی مدیر عامل شرکت عمران پرند در سال ١۴٠٢ برگزار شد