بایگانی برچسب برای: مستقیم

پاسخگویی مستقیم و دیدار چهره به چهره شهردار پرند با شهروندان