بایگانی برچسب برای: میدانی

بازدید میدانی شهردار پرند از سطح شهر و رسیدگی به مطالبات شهروندان